SIGMA EOX® App

Polityka prywatności aplikacji SIGMA EOX®

Podmiot odpowiedzialny oraz inspektor ochrony danych

Odpowiedzialność za aplikację SIGMA EOX® ponosi

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. Julius-Leber- Str. 15
67434 Neustadt a.d. Weinstraße

Inspektor ochrony danych: Dennis Glas

Do naszego inspektora ochrony danych można zwrócić się zwykłą pocztą na podany powyżej adres z dodatkiem „Datenschutzbeauftragter“ lub pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres mailowy
datenschutz@sigmasport.com

Sposób, cel i zakres gromadzenia danych (włącznie z podstawą prawną)

W aplikacji SIGMA EOX® mogą Państwo sami dokonać poniższych ustawień i w ten sposób wpłynąć na sposób, cel i zakres gromadzenia danych.

1. Uruchamianie aplikacji:

Przy pomocy aplikacji SIGMA EOX® można nagrywać, zapisywać, a następnie natychmiast oglądać jazdę rowerem elektrycznym.

Warunkiem nagrywania jazdy przy pomocy aplikacji jest uruchomione połączenie z elektrycznym rowerem. Połączenie z elektrycznym rowerem jest zapewnione poprzez EOX® REMOTE 500, element obsługi zamontowany na rowerze lub EOX® VIEW 1300. Ponieważ połączenie odbywa się poprzez BLE, na smartfonie musi być włączony bluetooth.

Jak tylko w aplikacji będą jazdy, można je wysyłać do portalów lub do osoób trzecich. Do tego celu konieczne jest połączenie z portalami oferowanymi przez strony trzecie. Połączenia tego można dokonać w aplikacji i samemu zadecydować, na jakim portale chce się udostępnić swoje dane.

Ponadto można dokonać ogólnych ustawień odnośnie aplikacji, swojego rowera czy użytkownika. Ogólne ustawienia obejmują między innymi format daty, godziny i jednostki miary. Ustawienia odnośnie roweru obejmują między innymi ustawienia ekranu computera rowerowego oraz nastawienie różnych widoków treningu. Ustawienia użytkownika obejmują imię/nazwisko, rok urodzenia, płeć, wzrost, wagę i maksymalny puls.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do umownego korzystania. Poza tym gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko za wyraźną zgodą Państwa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

2. SIGMA CLOUD:

Aplikacja SIGMA EOX® ładuje zapisane dane jazdy, wycieczki i dane analizy po Państwa zalogowaniu się w SIGMA CLOUD. Dane są tam przetwarzane na nasze zlecenie przez zobowiązanych umownie partnerów w UE.

W związku z SIGMA CLOUD, firma SIGMA-ELEKTRO GmbH może zbierać informacje dotyczące użytkowania oraz świadczenia usługi. Zbierane dane obejmują informacje o dostawcy usług internetowych, czasie uruchomienia oprogramowania, czasie trwania sesji korzystania z usługi, treściach wykorzystywanych za pośrednictwem usługi oraz występowaniu błędów technicznych.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Poza tym gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko za wyraźną zgodą Państwa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

3. Konta użytkowników z serwisów społecznościowych:

Mogą Państwo powiązać z aplikacją swoje konta w serwisach społecznościowych, takich jak Strava, komoot, Facebook, Twitter, WhatsApp czy e-mail. Zwracamy Państwu uwagę, że na skutek powiązania konta te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych. Aby uzyskać informacje o sposobie, celu i zakresie tego zewnętrznego gromadzenia i przetwarzania danych, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednch serwisów społecznościowych.

Za związane z tym gromadzenie i przetwarzanie danych nie ponosimy odpowiedzialności my, lecz Google Inc., tzn. my nie dokonujemy gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących osób, dlatego też nie potrzebujemy odnośnie tego żadnej osobnej podstawy prawnej.

4. Filmy:

Aplikacja SIGMA EOX® zapewnia dostęp do samouczków wideo z kanału SIGMA w serwisie YouTube. Filmy są dostępne jako linki, których aktywowanie wymaga dwóch kliknięć. Przed aktywowaniem jest wyświetlana tylko strona z podglądem. W ten sposób jest nawiązywane tylko jedno połączenie z serwisem YouTube, umożliwiające wyświetlenie podglądu.
Z chwilą włączenia odtwarzania filmu, do firmy Google jako operatora serwisu YouTube są przesyłane następujące dane:
• adres IP
• adres odwiedzanej strony
• Przesyłany identyfikator przeglądarki
• Data/godzina systemowa odwiedzenia strony
• dostępne już pliki cookies umożliwiające jednoznaczną identyfikację przeglądarki
Za gromadzenie powyższych danych odpowiada wyłącznie firma Google Ireland Limited jako operator serwisu YouTube. Dalsze informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez firmę Google Ireland Limited zamieszczono tutaj.
Za związane z tym gromadzenie i przetwarzanie danych nie ponosimy odpowiedzialności my, lecz Google Inc., tzn. my nie dokonujemy gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących osób, dlatego też nie potrzebujemy odnośnie tego żadnej osobnej podstawy prawnej.

5. Zastosowanie narzędzi analizy (Google Analytics)

O ile zgodzili się Państwo wyraźnie w naszych ustawieniach ochrony danych (przycisk “Akceptacja”) na zastosowanie narzędzi statystyki, stosujemy „Google Analytics“ – usługi analizy sieciowej firmy Google LLC („Google“). Google używa plików cookies. Utworzone przez pliki cookies informacje na temat korzystania przez Państwa z oferty online są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam też zapisywane. Google posiada certyfikat umowy Privacy Shield i gwarantuje przez to przestrzeganie europejskiego prawa odnośnie ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google będzie korzystał z tych informacji na nasze zlecenie, abyśmy mogli analizować korzystanie z naszej oferty online, zestawiać raporty o naszych działaniach w zakresie tej oferty online i będzie mógł wykonywać inne usługi dla nas związane z korzystaniem z tej oferty online i internetu. Z przetwarzanych danych tworzy się przy tym pseudonimowe profile użytkowania.

Google Analytics stosujemy tylko z włączoną funkcją zapewniającą anonimowość IP. Oznacza to, że Państwa adres IP jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach przesyła się pełny adres IP do serwera Google w USA, który jest tam skracany.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę nie jest powiązywany przez firmę Google ani przez nas z innymi danymi osobowymi.

Ponadto mogą Państwo zapobiec korzystaniu z Google Analytics, jeśli nie wyrażą Państwo zgody na stosowanie narzędzi statystyki przyciskiem “Akceptacja” (ustawienia ochrony danych) ukazującym się Państwu na początku korzystania z aplikacji.

Dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu znajdą Państwo na stronach Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners oraz pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Zgromadzone dane usuwane są lub pozostają anonimowie po upływie 14 miesięcy.

Ponieważ Google Analytics jest używany przez nas tylko wówczas, gdy wyrazili na to Państwo wyraźną zgodę w naszych ustawieniach ochrony danych (przycisk „Akceptacja“). Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

Używamy Crashlytics z Google do zbierania informacji o błędach i awariach w związku z aplikacją. Pozwala nam to na poprawę stabilności i jakości naszych aplikacji. Raporty o awariach zawierają informacje związane z aplikacją dotyczące stanu urządzenia, typu urządzenia, systemu operacyjnego, wersji aplikacji, czasu wystąpienia awarii i numeru identyfikacyjnego urządzenia w momencie wystąpienia awarii.

Pod warunkiem, że przyjęli oni do wiadomości zebranie danych diagnostycznych, awarie aplikacji są anonimowo przekazywane do Crashlytics Inc. i analizowane. Identyfikacja poszczególnych użytkowników aplikacji nie jest możliwa.

Okres przechowywania

Ponieważ w przypadku rezygnacji Państwa z korzystania z Cloud dane są zapisywane tylko lokalnie w Państwa aplikacji, nie mamy żadnego wpływu na usuwanie tych danych. W każdej chwili można jednak usuwać lub zmieniać swoje dane zapisane w aplikacji. Dane zapisywane są zatem na aplikacji tak długo, aż usuną je Państwo sami z aplikacji lub usuną Państwo całą aplikację. Odpowiednie dane zostaną automatycznie skasowane z chwilą usunięcia aplikacji z Państwa smartfona.

Upoważnienia dostępu (włącznie z podstawą prawną)

Do funkcjonowania aplikacji konieczne są pod względem technicznym pewne upoważnienia dostępu.

Uwarunkowane technicznie upoważnienia dostępu w przypadku android do android wersji 5.0 włącznie

• Zapytanie o lokalizację: aplikacja wyświetla aktualną lokalizację udostępnioną przez Państwa poprzez odpowiednie ustawienia w urządzeniu
• Bluetooth: zatwierdzenie uprawnienia do utworzenia połączenia z innymi elementami SIGMA i do wymiany danych
• Dostęp do sieci: informacje o stanie sieci, korzystaniu z SIGMA CLOUD i materiału kartograficznego
• Serwis w tle: serwis załadunku danych i udostępniania lokalizacji przez aplikację również w zamkniętym stanie
Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO.

Uwarunkowane technicznie upoważnienia dostępu w przypadku iOS do iOS wersji 11 włącznie

• Zapytanie o lokalizację: aplikacja wyświetla aktualną lokalizację udostępnioną przez Państwa poprzez odpowiednie ustawienia w urządzeniu
• Bluetooth: zatwierdzenie uprawnienia do utworzenia połączenia z innymi elementami SIGMA i do wymiany danych
• Dostęp do sieci: informacje o stanie sieci, korzystaniu z SIGMA CLOUD i materiału kartograficznego
• Serwis w tle: serwis załadunku danych i udostępniania lokalizacji przez aplikację również w zamkniętym stanie
Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO.

Obowiązek udostępnienia danych osobowych

Zasadniczo obowiązuje, że wyrażenie zgody lub udostępnianie danych osobowych podczas korzystania z aplikacji SIGMA EOX® jest dobrowolne, abstarhując od zezwoleń na dostęp niezbędnych ze względów technicznych. Brak wyrażenia zgody lub udostępnienia danych osobowych nie ma zasadniczo dla Państwa żadnych negatywnych skutków. Istnieją jednak funkcje, których nie możemy zaoferować bez wyrażenia zgody lub udostępnienia danych osobowych, na przykład z uwagi na potrzebę tych danych osobowych w celu używania pożądanej funkcji czy udostępnienia pożądanej usługi. Oznacza to, że w ramach korzystania z aplikacji muszą Państwo udostępnić takie dane osobowe i udzielić zezwoleń, które są niezbędne do instalacji aplikacji i korzystania z pożądanych funkcji aplikacji lub do gromadzenia których jesteśmy ustawowo zobowiązani. Bez tych danych nie będziemy z reguły w stanie zaoferować usług aplikacji (w pełnym zakresie).

Zmiany odnośnie celu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych do innych celón niż tych opisanych następuje tylko w przypadku, gdy jest to dozwolone prawnym przepisem lub gdy zezwolili Państwo na zmieniony cel przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania do innych celów niż tych, do których pierwotnie zgromadzono dane, poinformujemy Państwa przed rozpoczęciem dalszego przetwarzania o tych innych celach i udostępnimy Państwu w związku z tym wszelkie dalsze zasadnicze informacje.

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, którego dotyczy art. 22 rozporządzenia RODO.

Państwa prawa jako osób zainteresowanych

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do wystosowania wniosku zwykłą pocztą lub mailem na adres datenschutz@sigmasport.com z prośbą o informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie objętym art. 15 rozporządzenia RODO. Udostępnimy wówczas Państwu zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia RODO kopię danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania danych. Odpowiedni wniosek można wysłać zwykła pocztą lub pocztą elektroniczną na podany powyżej adres.

Prawo do wprowadzenia poprawek/uzupełnienia niewłaściwych danych

Mają Państwo prawo do zażądania niezwłocznych poprawek lub uzepełnienia danych dotyczących Państwa osoby, o ile są one niepoprawne. Prosimy zwrócić się w związku z tym na podane powyżej adresy kontaktowe.

Prawo do usunięcia

Mają PańStwo prawo do zażądania skasowania danych dotyczących Państwa osoby z uwzględnieniem warunków opisanych w art. 17 rozporządzenia RODO. Warunki te przewidują w szczególności prawo do usunięcia w przypadku, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób oraz w przypadkach przetwarzania sprzecznego z prawem, wyrażenia sprzeciwu lub istniejącego obowiązku skasowania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy. W celu dochodzenia powyższego prawa prosimy zwrócić się na podane poniżej adresy kontaktowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO. Prawo to obowiązuje w szczególności wtedy, gdy poprawność danych osobowych jest kontrowersyjna pomiędzy nami a Państwem na okres niezbędny do sprawdzenia ich poprawności oraz w przypadku, gdy zażądają Państwo zgodnie z przysługującym prawem do usunięcia ograniczonego przetwarzania zamiast skasowania danych; ponadto na wypadek, gdyby dane nie byly już konieczne do naszych celów, jednak są jeszcze kontrowersyjne pomiędzy nami w celu wystąpienia z roszczeniem prawa do wyrażenia sprzeciwu. W celu dochodzenia powyższego prawa prosimy zwrócić się na podane poniżej adresy kontaktowe.

Prawo do przekazu danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych dotyczących Państwa osoby, które nam Państwo udostępnili, w zorganizowanym, zwykle przyjętym i możliwym do maszynowego odczytu formacie zgodnie z art. 20 rozporządzenia RODO. W celu dochodzenia powyższego prawa prosimy zwrócić się na podane poniżej adresy kontaktowe.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO mają Państwo w każdej chwili, z uwagi na Państwa szczególną sytuację, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących Państwa osoby, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO (“uzasadnione interesy”). Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy wystarczające powody do przetwarzania, zasługujące na ochronę i przeważające Państwa interesy, prawa i wolności lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu prawa do sprzeciwu, jego spełnienia czy obrony. Swój sprzeciw mogą Państwo wysłać zwykłą pocztą lub pocztą elektroniczną do naszego inspektora danych osobowych na jego podane powyżej dane kontaktowe.

Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Mają Państwo prawo do złożenia skargi u naszego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe powyżej, na początku niniejszego oświadczenia odnośnie ochrony danych) lub do urzędu ochrony danych osobowych. Poniżej dane kontaktowe właściwego dla nas urzędu ochrony danych osobowych:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz (Moguncja)

Stan na 12.03.2020 r.