SIGMA EOX® App

Privacy-beleid SIGMA EOX® app

Verantwoordelijke instantie en privacy-functionaris

Verantwoordelijk voor de SIGMA EOX® app is

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. Julius-Leber- Str. 15
67434 Neustadt a.d. Weinstraße

Privacy-functionaris: Dennis Glas

U kunt onze privacy-functionarissen bereiken per post via eerder genoemde adres onder ver-melding van “privacy-functionaris” of via e-mail datenschutz@sigmasport.com

 

Aard, doel en omvang van het verzamelen van gegevens (incl. rechtsgronds-lag)
In de SIGMA EOX® app kunt u zelf de volgende instellingen uitvoeren, zodat u de aard, het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens kunt beïnvloeden.

1. Start de app:

Met de SIGMA EOX® app kunt u uw E-Bike ritten registreren, opslaan en naderhand direct be-kijken.

Vereiste – om de ritten met de app te kunnen registreren – is een actieve verbinding met de E-Bike nodig. De verbinding met de E-Bike wordt via de EOX® REMOTE 500, een op de fiets gemonteerde bedieningseenheid, of de EOX® VIEW 1300 gewaarborgd. Omdat de verbinding via BLE plaatsvindt, moet Bluetooth op de smartphone actief zijn ingeschakeld.

Zodra de ritten in de app beschikbaar zijn, kunt u deze naar portals of derden verzenden. Daarvoor is de verbinding met portals van derden noodzakelijk. Deze verbinding kunt u in de app realiseren en zelf beslissen met welk portal u uw data wilt delen.

Verder kunt u algemene instellingen wijzigen voor de app, uw fiets of de gebruiker. Algemene in-stellingen omvatten onder andere het datumformaat, tijdformaat en maateenheden. Instellingen met betrekking tot de fiets omvatten onder andere de display-instellingen van de fietscomputer, alsmede het configureren van verschillende trainingsweergaven. Gebruikersinstellingen omvatten de naam, het geboortejaar, het geslacht, de lengte, het gewicht en de maximale hartslag.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO met betrekking tot het voor het contractuele gebruik benodigde verzamelen en verwerken van data. Verder vindt het verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde data uitsluitend plaats op basis van een uit-drukkelijk door u verleende toestemming en daarmee de rechtsgrondslag van art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

2. SIGMA CLOUD:

De SIGMA EOX® app laadt opgeslagen rit-, trip- en diagnosegegevens na inloggen door u in de SIGMA CLOUD. Daar worden de data door door ons aangestuurde en contractueel gebonden part-ners in de EU verwerkt.

In verband met de SIGMA CLOUD kan SIGMA-ELEKTRO GmbH informatie over uw gebruik en het leveren van diensten vastleggen. Dit omvat informatie over uw internetprovider, informatie wan-neer de software werd gestart, de gebruiksduur van de services, alsmede informatie over de door de service gebruikte inhoud en het optreden van technische storingen.

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. f) DSGVO. Verder vindt het ver-zamelen en verwerken van persoonsgerelateerde data uitsluitend plaats op basis van een uitdruk-kelijk door u verleende toestemming en daarmee de rechtsgrondslag van art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

3. Gebruikersaccounts van sociale netwerken

U kunt een koppeling maken met gebruikersaccounts van sociale netwerken zoals Strava, komoot, Facebook, Twitter, WhatsApp of e-mail. Wij wijzen u erop, dat deze door de koppeling toegang tot uw data kunnen krijgen. Over de soort, doel en omvang van deze externe verzameling en verwer-king van gegevens kunt u zich informeren middels het privacy-beleid van de betreffende netwer-ken.

Voor de in dit verband uitgevoerde dataverzameling en -verwerking zijn wij niet verantwoordelijke maar Google Inc., d.w.z wij verzamelen en verwerken geen persoonsgerelateerde data, zodat wij hiervoor ook geen afzonderlijke rechtsgrondslag nodig hebben.

4. Video’s:

De SIGMA EOX® app biedt video-tutorials op het SIGMA-kanaal van YouTube aan. De video’s zijn gelinkt, alleen de preview-pagina van de video’s wordt middels twee maal klikken weergegeven. Op deze wijze wordt alleen een verbinding met YouTube opgebouwd, terwijl de preview wordt overgedragen.

Met het afspelen van de video worden de volgende data aan Google als YouTube-exploitant over-gedragen:
• IP-adres
• het specifieke adres van de opgeroepen paginaW
• De overgedragen identificatie van de browser
• Systeemdatum en -tijd van de oproep
• reeds aanwezige cookies, waarmee uw browser eenduidig kan worden geïdentificeerd
Voor dit proces van gegevensverzameling is uitsluitend Google Ireland Limited als exploitant van YouTube verantwoordelijk. Overige informatie over het verzamelen en verwerken van data door Google Ireland Limited vindt u hier.
Voor de in dit kader uitgevoerde gegevensverzameling en -verwerking zijn wij niet de verant-woordelijke instantie, maar Google, d.w.z. wij verzamelen en verwerken geen persoonsgerela-teerde data, zodat we hiervoor ook geen afzonderlijke rechtsgrondslag nodig hebben.

5. Gebruik van analyse-tools (Google Analytics)

Wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met onze privacy-instellingen (“Accepteren” knop), dat wij statistische hulpmiddelen inzetten, gebruiken wij “Google Analytics” een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door u wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie, de Europese wetgeving inzake gegevensbescher-ming aan te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken, om het gebruik van ons online aanbod door u te evalueren, om rapportages over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om verdere aan het gebruik van dit online aanbod en aan het internetgebruik verbonden diensten te bieden. Daarbij worden uit de verwerkte data pseudonieme gebruikersprofielen gegenereerd.

Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres wordt door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waar-mee de overeenkomst is gesloten in de Europese economische regio afgekort. Alleen in uitzon-deringsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort.

Het door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere persoonsgerelateerde data van Google of van ons gecombineerd.

U kunt daarnaast het gebruik van Google Analytics verhinderen, wanneer u niet akkoord gaat bij de aan het begin van het gebruik van de app getoonde “Accepteren” knop (privacy-instellingen) voor het gebruik van de statistiek-hulpmiddelen.

Overige informatie over het datagebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners en https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

De vastgelegde data worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

Omdat Google Analytics door ons uitsluitend wordt ingezet wanneer u in onze privacy-instellingen (“Accepteren” knop) daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

We gebruiken Crashlytics van Google om informatie te verzamelen over fouten en crashes in ver-band met de app. Dit stelt ons in staat om de stabiliteit en kwaliteit van onze apps te verbeteren. De crashrapporten bevatten app-gerelateerde informatie over de apparaatstatus, het appa-raattype, het besturingssysteem, de app-versie, het tijdstip van de crash en het apparaatidentifica-tienummer op het moment van de crash.

Op voorwaarde dat zij kennis hebben genomen van de verzameling van diagnostische gegevens, worden de crashes van de app anoniem doorgegeven aan Crashlytics Inc. en geanalyseerd. De identificatie van individuele gebruikers van de app is niet mogelijk.

Bewaarduur
Omdat de data, wanneer u niet kiest voor het cloud-gebruik slechts lokaal in uw app worden op-geslagen, hebben wij geen invloed op het wissen van deze data. U kunt echter te allen tijde de in uw app opgeslagen data verwijderen of bewerken. De data worden ook zolang in de app bewaard, totdat u deze in de app verwijdert of totdat de app wordt verwijderd. Met het wissen van de app op uw smartphone worden ook automatisch de betreffende gegevens gewist.

Toegangsrechten (incl. rechtsgrondslag)

Om de app te laten functioneren zijn bepaalde toegangsrechten technisch noodzakelijk.

Technisch gerelateerde toegangsrechten bij Android tot en met Android Versie 5.0

• Locatievraag: de app toont de actuele locatie, welke door u via de overeenkomstige appa-raatinstellingen wordt vrijgegeven
• Bluetooth: vrijgave van het recht, om een verbinding met andere SIGMA componenten te maken en gegevens uit te wisselen
• Netwerktoegang: informatie over de netwerkstatus, gebruik van de SIGMA CLOUD en het kaartmateriaal
• Achtergrondservice: service dat de app ook in afgesloten toestand de data laadt en de loca-tie verschaft
Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

Technisch gerelateerde toegangsrechten bij iOS en met Android Versie 11

• Locatievraag: de app toont de actuele locatie, welke door u via de overeenkomstige appa-raatinstellingen wordt vrijgegeven
• Bluetooth: vrijgave van het recht, om een verbinding met andere SIGMA componenten te maken en gegevens uit te wisselen
• Netwerktoegang: informatie over de netwerkstatus, gebruik van de SIGMA CLOUD en het kaartmateriaal
• Achtergrondservice: service dat de app ook in afgesloten toestand de data laadt en de loca-tie verschaft
Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

Verplichting tot het verschaffen van persoonsgerelateerde data
In principe geldt, dat het geven van een toestemming of het ter beschikking stellen van persoons-gerelateerde data bij het gebruik van de SIGMA EOX® app – afgezien van de te verschaffen tech-nisch noodzakelijke toegangsrechten – vrijwillig is. Wanneer u geen toestemming verleent of geen persoonsgerelateerde data ter beschikking stelt, heeft dit doorgaans geen nadelige effecten voor u. Er zijn echter functies, die wij zonder het geven van een toestemming of ter beschikking stellen van persoonsgerelateerde data niet kunnen aanbieden, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgerela-teerde data nodig zijn, om de door u gewenste functie uit te voeren, resp. de door u gewenste service ter beschikking te stellen. Dat betekent dat u in het kader van het gebruik van de app die persoonsgerelateerde data en die toestemmingen moet geven, welke voor de installatie van de app en voor het gebruik van de door u gewenste functies van de app noodzakelijk zijn of diegene die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze data zullen wij doorgaans niet in staat zijn de diensten van de app (volledig) aan te bieden.

Verandering van doel

Verwerking van uw persoonsgerelateerde data voor ander dan de beschreven doelen vindt alleen plaats, voorzover een wettelijke regelgeving dit toestaat of u heeft ingestemd in het gewijzigde doel van de dataverwerking. In het geval van een verdere verwerking voor andere doelen als die-gene waarvoor de data oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij u vóór de verdere verwer-king over deze andere doelen en stellen aan u alle hiervoor beslissende informatie ter beschikking.

Automatische beslissingen, inclusief profiling worden niet gebruikt

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde beslissingen inclusief profiling, overeenkomstig Art. 22 DSGVO.

Uw rechten als betroffene

Recht op informatie
U heeft het recht, van ons te allen tijden informatie omtrent de door ons verwerkte, u betreffende persoonsgerelateerde data, in de omvang van art. 15 DSGVO via post of e-mail daten-schutz@sigmasport.com op te vragen. Wij stellen dan aan u een kopie overeenkomstig art. Art 15 par. 5 DSGVO van de persoonsgerelateerde data, die het object van de verwerking zijn, ter beschikking. Hiervoor kunt u een aanvraag per post of e-mail sturen naar het hierboven genoemde adres.

Recht op correctie / het compleet maken van onjuiste data

U heeft het recht van ons de onmiddellijke correctie of aanvulling van de u betreffende persoons-gerelateerde date te verlangen, in zoverre deze onjuist mochten zijn. Wend u hiervoor a.u.b. tot de hierboven genoemd contactadressen.

Recht op verwijderen

U heeft het recht, onder de in artikel 17 DSGVO beschreven voorwaarden, van ons het verwijderen van de u betreffende persoonsgerelateerde data te verlangen. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op verwijderen, wanneer de persoonsgerelateerde data voor de doelen, waar-voor ze zijn verzameld of op overige wijze worden verwerkt, niet langer noodzakelijk zijn en in ge-vallen van onrechtmatige verwerking, het zich voordoen van een tegenspraak of het bestaan van een verwijderplicht volgens unierecht of het recht van een lidstaat, waaraan we onderworpen zijn. Neem om uw bovenstaande recht uit te oefenen contact op met de hieronder aangegeven adres-sen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van ons de beperking van de verwerking zoals vereist volgens art. 18 DSGVO te verlangen. Dit recht bestaat met name, wanneer de juistheid van de persoonsgerelateerde data tussen u en ons omstreden is, voor de tijdsduur die nodig is om de juistheid te controleren alsme-de in het geval dat u bij een bestaand recht op verwijderen in plaats van het verwijderen een be-perkte verwerking verlangt, en verder wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar u of wij ze nog wel nodig hebben voor het aantekenen van bezwaar of instellen van een niet omstreden vordering van u op ons. Neem om uw bovenstaande recht uit te oefenen contact op met de hieronder aangegeven adressen.

Recht op data-overdraagbaarheid

U heeft het recht, van ons de u betreffende persoonsgerelateerde data, die u aan ons heeft gege-ven, in een gestructureerd, gangbaar machineleesbaar formaat overeenkomstig art. 20 DSGVO te verkrijgen. Neem om uw bovenstaande recht uit te oefenen contact op met de hieronder aange-geven adressen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht op basis van redenen die zich vanwege uw bijzondere situatie voordoen, te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde data, welke plaatsvindt op basis van art. 6 par 1 lit. f DSGVO („legitieme belangen“) plaatsvindt, bezwaar volgens art. 21 DSGVO te maken. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgerelateerde data stoppen, tenzij wij dwingende rede-nen voor de verwerking aan kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die de verwerking dient voor de aantekening van bezwaar of verdediging van juridi-sche claims. Uw bezwaar kunt u per post of e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescher-ming richten, wiens contactgegevens hierboven zijn aangegeven.

Recht op het indienen van klachten bij een gegevensbeschermingsinstantie

U heeft het recht zich met een klacht aan onze gegevensbeschermingsfunctionaris (contactgege-vens hierboven, aan het begin van deze Verklaring inzake gegevensbescherming) of aan een gege-vensbeschermingsinstantie te wenden. De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke Autoriteit Persoonsgegevens zijn als volgt:

Der Landesbeauftragte

Privacy-beleid SIGMA EOX® app

Verantwoordelijke instantie en privacy-functionaris

Verantwoordelijk voor de SIGMA EOX® app is

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. Julius-Leber- Str. 15
67434 Neustadt a.d. Weinstraße
Privacy-functionaris: Dennis Glas
U kunt onze privacy-functionarissen bereiken per post via eerder genoemde adres onder ver-melding van “privacy-functionaris” of via e-mail datenschutz@sigmasport.com

 

Aard, doel en omvang van het verzamelen van gegevens (incl. rechtsgronds-lag)
In de SIGMA EOX® app kunt u zelf de volgende instellingen uitvoeren, zodat u de aard, het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens kunt beïnvloeden.

1. Start de app:

Met de SIGMA EOX® app kunt u uw E-Bike ritten registreren, opslaan en naderhand direct be-kijken.

Vereiste – om de ritten met de app te kunnen registreren – is een actieve verbinding met de E-Bike nodig. De verbinding met de E-Bike wordt via de EOX® REMOTE 500, een op de fiets gemonteerde bedieningseenheid, of de EOX® VIEW 1300 gewaarborgd. Omdat de verbinding via BLE plaatsvindt, moet Bluetooth op de smartphone actief zijn ingeschakeld.

Zodra de ritten in de app beschikbaar zijn, kunt u deze naar portals of derden verzenden. Daarvoor is de verbinding met portals van derden noodzakelijk. Deze verbinding kunt u in de app realiseren en zelf beslissen met welk portal u uw data wilt delen.

Verder kunt u algemene instellingen wijzigen voor de app, uw fiets of de gebruiker. Algemene in-stellingen omvatten onder andere het datumformaat, tijdformaat en maateenheden. Instellingen met betrekking tot de fiets omvatten onder andere de display-instellingen van de fietscomputer, alsmede het configureren van verschillende trainingsweergaven. Gebruikersinstellingen omvatten de naam, het geboortejaar, het geslacht, de lengte, het gewicht en de maximale hartslag.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO met betrekking tot het voor het contractuele gebruik benodigde verzamelen en verwerken van data. Verder vindt het verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde data uitsluitend plaats op basis van een uit-drukkelijk door u verleende toestemming en daarmee de rechtsgrondslag van art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

2. SIGMA CLOUD:

De SIGMA EOX® app laadt opgeslagen rit-, trip- en diagnosegegevens na inloggen door u in de SIGMA CLOUD. Daar worden de data door door ons aangestuurde en contractueel gebonden part-ners in de EU verwerkt.

In verband met de SIGMA CLOUD kan SIGMA-ELEKTRO GmbH informatie over uw gebruik en het leveren van diensten vastleggen. Dit omvat informatie over uw internetprovider, informatie wan-neer de software werd gestart, de gebruiksduur van de services, alsmede informatie over de door de service gebruikte inhoud en het optreden van technische storingen.

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. f) DSGVO. Verder vindt het ver-zamelen en verwerken van persoonsgerelateerde data uitsluitend plaats op basis van een uitdruk-kelijk door u verleende toestemming en daarmee de rechtsgrondslag van art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

3. Gebruikersaccounts van sociale netwerken

U kunt een koppeling maken met gebruikersaccounts van sociale netwerken zoals Strava, komoot, Facebook, Twitter, WhatsApp of e-mail. Wij wijzen u erop, dat deze door de koppeling toegang tot uw data kunnen krijgen. Over de soort, doel en omvang van deze externe verzameling en verwer-king van gegevens kunt u zich informeren middels het privacy-beleid van de betreffende netwer-ken.

Voor de in dit verband uitgevoerde dataverzameling en -verwerking zijn wij niet verantwoordelijke maar Google Inc., d.w.z wij verzamelen en verwerken geen persoonsgerelateerde data, zodat wij hiervoor ook geen afzonderlijke rechtsgrondslag nodig hebben.

4. Video’s:

De SIGMA EOX® app biedt video-tutorials op het SIGMA-kanaal van YouTube aan. De video’s zijn gelinkt, alleen de preview-pagina van de video’s wordt middels twee maal klikken weergegeven. Op deze wijze wordt alleen een verbinding met YouTube opgebouwd, terwijl de preview wordt overgedragen.

Met het afspelen van de video worden de volgende data aan Google als YouTube-exploitant over-gedragen:
• IP-adres
• het specifieke adres van de opgeroepen paginaW
• De overgedragen identificatie van de browser
• Systeemdatum en -tijd van de oproep
• reeds aanwezige cookies, waarmee uw browser eenduidig kan worden geïdentificeerd
Voor dit proces van gegevensverzameling is uitsluitend Google Ireland Limited als exploitant van YouTube verantwoordelijk. Overige informatie over het verzamelen en verwerken van data door Google Ireland Limited vindt u hier .
Voor de in dit kader uitgevoerde gegevensverzameling en -verwerking zijn wij niet de verant-woordelijke instantie, maar Google, d.w.z. wij verzamelen en verwerken geen persoonsgerela-teerde data, zodat we hiervoor ook geen afzonderlijke rechtsgrondslag nodig hebben.

5. Gebruik van analyse-tools (Google Analytics)

Wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met onze privacy-instellingen (“Accepteren” knop), dat wij statistische hulpmiddelen inzetten, gebruiken wij “Google Analytics” een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door u wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie, de Europese wetgeving inzake gegevensbescher-ming aan te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken, om het gebruik van ons online aanbod door u te evalueren, om rapportages over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om verdere aan het gebruik van dit online aanbod en aan het internetgebruik verbonden diensten te bieden. Daarbij worden uit de verwerkte data pseudonieme gebruikersprofielen gegenereerd.

Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres wordt door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waar-mee de overeenkomst is gesloten in de Europese economische regio afgekort. Alleen in uitzon-deringsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort.

Het door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere persoonsgerelateerde data van Google of van ons gecombineerd.

U kunt daarnaast het gebruik van Google Analytics verhinderen, wanneer u niet akkoord gaat bij de aan het begin van het gebruik van de app getoonde “Accepteren” knop (privacy-instellingen) voor het gebruik van de statistiek-hulpmiddelen.

Overige informatie over het datagebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners en https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

De vastgelegde data worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

Omdat Google Analytics door ons uitsluitend wordt ingezet wanneer u in onze privacy-instellingen (“Accepteren” knop) daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO.

We gebruiken Crashlytics van Google om informatie te verzamelen over fouten en crashes in ver-band met de app. Dit stelt ons in staat om de stabiliteit en kwaliteit van onze apps te verbeteren. De crashrapporten bevatten app-gerelateerde informatie over de apparaatstatus, het appa-raattype, het besturingssysteem, de app-versie, het tijdstip van de crash en het apparaatidentifica-tienummer op het moment van de crash.

Op voorwaarde dat zij kennis hebben genomen van de verzameling van diagnostische gegevens, worden de crashes van de app anoniem doorgegeven aan Crashlytics Inc. en geanalyseerd. De identificatie van individuele gebruikers van de app is niet mogelijk.

Bewaarduur
Omdat de data, wanneer u niet kiest voor het cloud-gebruik slechts lokaal in uw app worden op-geslagen, hebben wij geen invloed op het wissen van deze data. U kunt echter te allen tijde de in uw app opgeslagen data verwijderen of bewerken. De data worden ook zolang in de app bewaard, totdat u deze in de app verwijdert of totdat de app wordt verwijderd. Met het wissen van de app op uw smartphone worden ook automatisch de betreffende gegevens gewist.

Toegangsrechten (incl. rechtsgrondslag)

Om de app te laten functioneren zijn bepaalde toegangsrechten technisch noodzakelijk.

Technisch gerelateerde toegangsrechten bij Android tot en met Android Versie 5.0

• Locatievraag: de app toont de actuele locatie, welke door u via de overeenkomstige appa-raatinstellingen wordt vrijgegeven
• Bluetooth: vrijgave van het recht, om een verbinding met andere SIGMA componenten te maken en gegevens uit te wisselen
• Netwerktoegang: informatie over de netwerkstatus, gebruik van de SIGMA CLOUD en het kaartmateriaal
• Achtergrondservice: service dat de app ook in afgesloten toestand de data laadt en de loca-tie verschaft
Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

Technisch gerelateerde toegangsrechten bij iOS en met Android Versie 11

• Locatievraag: de app toont de actuele locatie, welke door u via de overeenkomstige appa-raatinstellingen wordt vrijgegeven
• Bluetooth: vrijgave van het recht, om een verbinding met andere SIGMA componenten te maken en gegevens uit te wisselen
• Netwerktoegang: informatie over de netwerkstatus, gebruik van de SIGMA CLOUD en het kaartmateriaal
• Achtergrondservice: service dat de app ook in afgesloten toestand de data laadt en de loca-tie verschaft
Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

Verplichting tot het verschaffen van persoonsgerelateerde data
In principe geldt, dat het geven van een toestemming of het ter beschikking stellen van persoons-gerelateerde data bij het gebruik van de SIGMA EOX® app – afgezien van de te verschaffen tech-nisch noodzakelijke toegangsrechten – vrijwillig is. Wanneer u geen toestemming verleent of geen persoonsgerelateerde data ter beschikking stelt, heeft dit doorgaans geen nadelige effecten voor u. Er zijn echter functies, die wij zonder het geven van een toestemming of ter beschikking stellen van persoonsgerelateerde data niet kunnen aanbieden, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgerela-teerde data nodig zijn, om de door u gewenste functie uit te voeren, resp. de door u gewenste service ter beschikking te stellen. Dat betekent dat u in het kader van het gebruik van de app die persoonsgerelateerde data en die toestemmingen moet geven, welke voor de installatie van de app en voor het gebruik van de door u gewenste functies van de app noodzakelijk zijn of diegene die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze data zullen wij doorgaans niet in staat zijn de diensten van de app (volledig) aan te bieden.

Verandering van doel

Verwerking van uw persoonsgerelateerde data voor ander dan de beschreven doelen vindt alleen plaats, voorzover een wettelijke regelgeving dit toestaat of u heeft ingestemd in het gewijzigde doel van de dataverwerking. In het geval van een verdere verwerking voor andere doelen als die-gene waarvoor de data oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij u vóór de verdere verwer-king over deze andere doelen en stellen aan u alle hiervoor beslissende informatie ter beschikking.

Automatische beslissingen, inclusief profiling worden niet gebruikt

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde beslissingen inclusief profiling, overeenkomstig Art. 22 DSGVO.

Uw rechten als betroffene

Recht op informatie
U heeft het recht, van ons te allen tijden informatie omtrent de door ons verwerkte, u betreffende persoonsgerelateerde data, in de omvang van art. 15 DSGVO via post of e-mail daten-schutz@sigmasport.com op te vragen. Wij stellen dan aan u een kopie overeenkomstig art. Art 15 par. 5 DSGVO van de persoonsgerelateerde data, die het object van de verwerking zijn, ter beschikking. Hiervoor kunt u een aanvraag per post of e-mail sturen naar het hierboven genoemde adres.

Recht op correctie / het compleet maken van onjuiste data

U heeft het recht van ons de onmiddellijke correctie of aanvulling van de u betreffende persoons-gerelateerde date te verlangen, in zoverre deze onjuist mochten zijn. Wend u hiervoor a.u.b. tot de hierboven genoemd contactadressen.

Recht op verwijderen

U heeft het recht, onder de in artikel 17 DSGVO beschreven voorwaarden, van ons het verwijderen van de u betreffende persoonsgerelateerde data te verlangen. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op verwijderen, wanneer de persoonsgerelateerde data voor de doelen, waar-voor ze zijn verzameld of op overige wijze worden verwerkt, niet langer noodzakelijk zijn en in ge-vallen van onrechtmatige verwerking, het zich voordoen van een tegenspraak of het bestaan van een verwijderplicht volgens unierecht of het recht van een lidstaat, waaraan we onderworpen zijn. Neem om uw bovenstaande recht uit te oefenen contact op met de hieronder aangegeven adres-sen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van ons de beperking van de verwerking zoals vereist volgens art. 18 DSGVO te verlangen. Dit recht bestaat met name, wanneer de juistheid van de persoonsgerelateerde data tussen u en ons omstreden is, voor de tijdsduur die nodig is om de juistheid te controleren alsme-de in het geval dat u bij een bestaand recht op verwijderen in plaats van het verwijderen een be-perkte verwerking verlangt, en verder wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar u of wij ze nog wel nodig hebben voor het aantekenen van bezwaar of instellen van een niet omstreden vordering van u op ons. Neem om uw bovenstaande recht uit te oefenen contact op met de hieronder aangegeven adressen.

Recht op data-overdraagbaarheid

U heeft het recht, van ons de u betreffende persoonsgerelateerde data, die u aan ons heeft gege-ven, in een gestructureerd, gangbaar machineleesbaar formaat overeenkomstig art. 20 DSGVO te verkrijgen. Neem om uw bovenstaande recht uit te oefenen contact op met de hieronder aange-geven adressen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht op basis van redenen die zich vanwege uw bijzondere situatie voordoen, te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde data, welke plaatsvindt op basis van art. 6 par 1 lit. f DSGVO („legitieme belangen“) plaatsvindt, bezwaar volgens art. 21 DSGVO te maken. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgerelateerde data stoppen, tenzij wij dwingende rede-nen voor de verwerking aan kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die de verwerking dient voor de aantekening van bezwaar of verdediging van juridi-sche claims. Uw bezwaar kunt u per post of e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescher-ming richten, wiens contactgegevens hierboven zijn aangegeven.

Recht op het indienen van klachten bij een gegevensbeschermingsinstantie

U heeft het recht zich met een klacht aan onze gegevensbeschermingsfunctionaris (contactgege-vens hierboven, aan het begin van deze Verklaring inzake gegevensbescherming) of aan een gege-vensbeschermingsinstantie te wenden. De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke Autoriteit Persoonsgegevens zijn als volgt:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Stand: 12-3-2020