SIGMA EOX® App

Informace k ochraně osobních údajů v aplikaci SIGMA EOX®

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů v souvislosti s aplikací SIGMA EOX® je společnost

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. Julius-Leber- Str. 15
67434 Neustadt a.d. Weinstraße

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dennis Glas

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat poštou na výše uvedené adrese s uvedením dovětku „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“ nebo e-mailem na adresue
datenschutz@sigmasport.com

Druh, účel a rozsah zpracování osobních údajů (včetně právního základu)

V aplikaci SIGMA EOX® můžete sami provádět níže uvedená nastavení, a ovlivňovat tak druh, účel a rozsah shromažďování osobních údajů.

1. Spuštění aplikace:

Pomocí aplikace SIGMA EOX® můžete své vyjížďky s elektrokolem zaznamenávat, ukládat a násled-ně prohlížet.

Předpokladem pro zaznamenání vyjížďky pomocí aplikace je aktivní připojení k elektrokolu. Spojení s elektrokolem zajišťuje ovládací jednotka EOX® REMOTE 500 namontovaná na kole nebo EOX® VIEW 1300. Spojení probíhá na bázi BLE, a proto musí být na telefonu aktivována funkce Bluetooth.

Jakmile jsou vyjížďky zaznamenány v aplikaci, lze je odesílat na portály nebo sdílet s třetími o-sobami. K tomuto účelu je nutné nastavit připojení k portálům provozovaným třetími osobami. Spo-jení se nastavuje v aplikaci a přitom se sami můžete rozhodnout, na které portály se budou data odesílat.

Dále můžete provádět všeobecná nastavení aplikace, svého kola nebo uživatele. Všeobecná nasta-vení zahrnují mimo jiné také formát data, formát času a měrné jednotky. Nastavení kola zahrnují také nastavení displeje cyklocomputeru a nastavení různých tréninkových náhledů. Nastavení uži-vatele zahrnují jméno, rok narození, pohlaví, velikost, hmotnost a maximální tepovou frekvenci.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy. V ostatních přípa-dech probíhá shromažďování a zpracování soobních údajů pouze na základě vašeho výslovného souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2. SIGMA CLOUD:

Aplikace SIGMA EOX® odesílá uložená data o jízdách, trasách a diagnostice do SIGMA CLOUD, poté co se do něj přihlásíte. V SIGMA CLOUD jsou data zpracovávána našimi smluvními partnery v rámci EU.

V souvislosti se SIGMA CLOUD může společnost SIGMA-ELEKTRO GmbH shromažďovat data o výkonnosti této služby a o jejím využívání z vaší strany. Jedná se o informace o vašem poskytovateli internetového připojení, informace o tom, kdy byl software spuštěn a jak dlouho byla služba využívána, informace o obsahu využívaném při čerpání služby a informace o výskytu technických závad.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. V ostatních případech probíhá shromažďování a zpracování soobních údajů pouze na základě vašeho výslo-vného souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Uživatelské účty na sociálních sítích:

Aplikaci můžete propojit se svými uživatelskými účty na sociálních sítích jako např. Strava, komoot, Facebook, Twitter, WhatsApp nebo e-mailem. Upozorňujeme vás na skutečnost, že tyto aplikace tím mohou získat přístup k vašim osobním údajům. Ohledně druhu, účelu a rozsahu tohoto ex-terního shromažďování a zpracování osobních údajů si prosím přečtěte informace o zpracování o-sobních údajů poskytované příslušnými sociálními sítěmi.

Správcem údajů shromažďovaných a zpracovávaných v této souvislosi nejsme my, nýbrž společnost Google Inc.; my tudíž neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje, a tak v tomto ohledu nepotřebujeme žádný právní základ.

4. Video návody:

Aplikace SIGMA EOX® nabízí video návody na Youtube kanálu společnosti SIGMA. Tato videa jsou navzájem prolinkována a po dvojkliku myší se zobrazí pouze stránka s přehledem videosekvencí. Tímto způsobem se vytvoří pouze jedno připojení k YouTube, ve kterém je přenášen obraz s přeh-ledem.

Při přehrávání videosekvence jsou společnosti Google jako provozovateli služby YouTube předávány následující osobní údaje:
• IP adresa
• specifická adresa stránky, ke které přistupujete
• přenášená identifikace prohlížeče
• systémové datum a čas přístupu
• cookies, které jsou již k dispozici a prostřednictvím kterých lze váš prohlížeč jednoznačně identifikovat.
Za toto shromažďování osobních údajů nese odpovědnost výlučně společnost Google Ireland Li-mited jako provozovatel portálu YouTube. Další informace o shromažďování a zpracování osobních údajů společností Google Ireland Limited naleznete zde.

Správcem údajů shromažďovaných a zpracovávaných v této souvislosi nejsme my, nýbrž společnost Google; my tudíž neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje, a tak v toto ohledu ne-potřebujeme žádný právní základ.

5. Používání analytických nástrojů (Google Analytics)

Pokud jste výslovně souhlasil(a) s nastavením zpracování osobních údajů (tlačítko „Souhlasím“), tedy s tím, že používáme statistické nástroje, pak budeme využívat službu „Google Analytics“, službu pro analýzu dat o návštěvnících webových stránek od společnosti Google LLC („Google“). Google využívá soubory cookies. Informace o vašem využívání online nabídky, které shromažďují soubory cookies, se zpravidla odesílají a ukládají na serveru společnosti Google v USA. Společnost Google je certifikována na základě dohody Privacy-Shield a jejím prostřednictvím zaručuje, že bude dodržovat evropský standard ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Společnost Google na základě našeho pověření využije tyto informace pro vyhodnocování vašeho využívání naší online nabídky, pro vytváření přehledů o aktivitách v rámci této online nabídky a k tomu, aby nám poskytovala další služby související s využíváním této online nabídky a internetového připojení. Ze zpracovávaných dat se přitom pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily.

Službu Google Analytics využíváme pouze s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google zkrácena v rámci členských států EU nebo dalších smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese celá IP adresa a zde bude zkrácena.

IP adresa odeslaná vaším prohlížečem nebude z naší strany ani ze strany společnosti Google dána do souvislosti s ostatními osobními údaji.

Navíc můžete zakázat používání služby Google Analytics, pokud u tlačítka „Souhlasím“, které se vám zobrazí na začátku používání aplikace (nastavení ochrany osobních údajů), nebudete souhlasit s používáním statistických nástrojů.

Další informace k využívání osobních údajů ze strany společnosti Google, k možnostem nastavení a zamítnutí se dozvíte na webových stránkách společnosti Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Shromážděné osobní údaje budou po 14 měsících odstraněny nebo anonymizovány.

Službu Google Analytics využíváme pouze v případě, že jste s tím výslovně souhlasil(a) v nastavení zpracování osobních údajů (tlačítko „Souhlasím“). Právním základem je tudíž čláenk 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Crashlytics od společnosti Google shromažďujeme informace o chybách a selháních v souvislosti s aplikací. To nám umožňuje zlepšit stabilitu a kvalitu našich aplikací. Zprávy o selhání obsahují infor-mace týkající se aplikace o stavu zařízení, typu zařízení, operačním systému, verzi aplikace, době selhání a identifikačním čísle zařízení v době selhání.
Pokud jste zaznamenali sběr diagnostických dat, selhání aplikace jsou anonymizována a předána společnosti Crashlytics Inc. a analyzována. Není možné identifikovat jednotlivé uživatele aplikace.

Doba archivace

Pokud se rozhodnete nevyužívat cloudové služby, ukládají se osobní údaje pouze ve vaší apliakci, a my tak nemáme na jejich odstranění žádný vliv. Data uložená ve vaší aplikaci však můžete kdykoliv upravit nebo odstranit. Data zůstanou ve vaší aplikaci uložena tak dlouho, než je z aplikace odstraníte nebo aplikaci odinstalujete. Odinstalováním aplikace z vašeho chytrého telefonu se au-tomaticky odstraní také příslušná data.

Přístupová oprávnění (včetně právního základu)

Aby mohla aplikace fungovat, je třeba z technického hlediska nastavit určitá přístupová oprávnění.

Technicky podmíněná přístupová oprávnění u operačního systému Android do verze Android 5.0 včetně

• Zjišťování polohy: aplikace ukazuje aktuální polohu, kterou povolujete prostřednictvím příslušného nastavení zařízení
• Bluetooth: povolení k připojování dalších SIGMA komponent a k synchronizaci dat
• Přístup k síti: informace o stavu sítě, využívání služeb SIGMA CLOUD a mapových podkladů
• Služba na pozadí: služba, která zajišťuje, že aplikace zjišťuje polohu a načítá data i při zavřené aplikaci

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Technicky podmíněná přístupová oprávnění u operačního systému iOS do verze iOS 11 včetně

• Zjišťování polohy: aplikace ukazuje aktuální polohu, kterou povolujete prostřednictvím příslušného nastavení zařízení
• Bluetooth: povolení k připojování dalších SIGMA komponent a k synchronizaci dat
• Přístup k síti: informace o stavu sítě, využívání služeb SIGMA CLOUD a mapových podkladů
• Služba na pozadí: služba, která zajišťuje, že aplikace zjišťuje polohu a načítá data i při zavřené aplikaci
Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Povinnost k poskytování osobních údajů

Obecně platí, že udělování souhlasu nebo poskytování osobních údajů při používání aplikace SIGMA EOX®, je kromě technicky podmíněných přístupových oprávnění dobrovolné. Pokud souhlas neudělíte nebo neposkytnete své osobní údaje, nemá to pro vás obecně žádné znevýhodňující dopady. Jsou však funkce, které bez udělení souhlasu nebo poskytnutí osobních údajů nemůžeme nabídnout, protože tyto osobní údaje jsou např. nezbytné k tomu, aby vámi požadovaná funkce mohla být zpřístupněna nebo vámi požadovaná služba zajištěna. To znamená, že v rámci používání aplikace musíte poskytnout osobní údaje a udělit souhlas, který je nutný k nainstalování aplikace a k využívání vámi požadovaných funkcí aplikace nebo poskytnout osobní údaje, k jejichž shromažďování jsme ze zákonna povinni. Bez těchto údajů nebudeme zpravidla schopni (v plném rozsahu) nabídnout služby aplikace.

Změna účelu zpracování

Zpracování vašich osobních údajů k jiným než uvedeným účelům se provádí pouze za předpokladu, že to umožňuje právní předpis nebo jste se změnou účelu zpracování osobních údajů souhlasil(a). V případě dalšího zpracování osobních údajů k jiným účelům, než ke kterým byly osobní údaje původně shromažďovány, vás budeme před zahájením dalšího zpracování informovat o takto změněném účelu a poskytneme vám k tomu veškeré relevantní informace.

Neexistence automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilo-vání

Automatizované individuálního rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR se neprovádí.

Váše práva jako subjektu údajů

Právo na informace

Máte právo podle článku 15 GDPR od nás kdykoliv požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to e-mailem na adrese datenschutz@sigmasport.com nebo poštou. Poskytneme vám poté podle článku 15 GDPR kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpraco-vání. Žádost o poskytnutí informací můžete zaslat poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Právo na opravu/doplnění nesprávných údajů

Máte právo od nás požadovat neprodlenou opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou tyto údaje nesprávné. Za tímto účelem se prosím obracejte na výše uvedené kontaktní adresy.

Právo na výmaz

Za předpokladů uvedených v článku 17 GDPR máte právo od nás požadovat výmaz vašich osobních údajů. Tyto předpoklady zakládají právo na výmaz zejména v případech, kdy osobní údaje shromažďované nebo jinak zpracovávané za určitým účelem již nejsou nutné, nebo v případech neoprávněného zpracování osobních údajů nebo podání námitky nebo v případě, že podle unijního práva nebo práva země, kterému podléháme, existuje povinnost osobní údaje vymazat. Pro up-latnění vašeho výše uvedeného práva se prosím obracejte na níže uvedené kontaktní adresy.

Právo na omezení zpracování

Máte právo od nás požadovat omezení zpracování podle článku 18 GDPR. Toto právo vám přísluší zejména případě, že mezi vámi a námi existuje spor o správnost osobních údajů, a to po dobu nezbytnou k přezkoumání jejich správnosti, dále pak v případě, že při existujícícm právu na výmaz požadujete namísto výmazu omezení zpracování, dále v případě, že osobní údaje již nejsou nutné k účelu, pro který jsme osobní údaje shromažďovali, avšak po vznesení námitky zatím nebyly ověře-ny oprávněné důvody správce a subjektu údajů. Pro uplatnění vašeho výše uvedeného práva se prosím obracejte na níže uvedené kontaktní adresy.

Právo na přenositelnost údajů

Podle článku 20 GDPR máte právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pro uplatnění vašeho výše uvedeného práva se prosím obracejte na níže uvedené kontaktní adresy.

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte podle čl. 21 GDPR právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 písm. f), („oprávněné zájmy“). Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Svou námit-ku můžete zaslat poštou nebo e-mailem našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kon-taktní údaje jsou uvedeny výše.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje výše, na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů) nebo u některého dozorového úřadu. Kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Aktualizováno: 12.03.2020