SIGMA CLOUD AGB

Warunki korzystania z usługi Sigma Cloud
Jest to umowa pomiędzy użytkownikiem a:

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt an der Weinstraße

(zwaną dalej SIGMA-ELEKTRO GMBH, my lub nasz) w odniesieniu do usługi SIGMA DATA CLOUD, w tym powiązanego oprogramowania (zwanej dalej “usługą”). Przed skorzystaniem z usługi należy przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania oraz Oświadczenie o ochronie danych dostępne pod adresem:

Link: https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_en.html.

1. Usługa SIGMA DATA CLOUD.
Usługa oferuje funkcje, dzięki którym można przechowywać pliki wyłącznie z innych rozwiązań programowych firmy SIGMA, takich jak SIGMA DATA CENTER lub SIGMA MOVE APP, oraz synchronizować (pliki) na różnych urządzeniach końcowych. Korzystając z tej usługi, użytkownik zleca nam przechowywanie plików i zarządzanie nimi oraz udzielanie mu dostępu do plików w jego imieniu w celu wykonania odpowiedniej synchronizacji różnych urządzeń końcowych.

Usługa SIGMA DATA CLOUD może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne przez użytkownika lub stronę trzecią jest zabronione. Zabronione jest również korzystanie z oprogramowania innego niż oprogramowanie firmy SIGMA.

Korzystanie z Usługi SIGMA DATA CLOUD wymaga dostępu do Internetu dla wszystkich urządzeń końcowych, które mają zostać zsynchronizowane. Jego zapewnienie, a także niezbędne urządzenia końcowe i inne rozwiązania programowe SIGMA nie są przedmiotem niniejszej umowy.

2. Rozpoczęcie i czas korzystania z Usługi SIGMA DATA CLOUD
SIGMA-ELEKTRO GMBH oferuje SIGMA DATA CLOUD jako usługę bezpłatną. Umowa zostaje zawarta wraz z rejestracją i potwierdzeniem aktywacji przez firmę SIGMA-ELEKTRO GMBH, najpóźniej wraz ze świadczeniem usługi. Aby się zarejestrować, potrzebujemy tylko Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dostęp jest chroniony hasłem wybranym osobno przez użytkownika. Prosimy o informowanie nas o zmianach danych kontaktowych.

Korzystanie z usługi SIGMA DATA CLOUD jest nieograniczone czasowo (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu).

3. Zakres i ograniczenia korzystania z Usługi SIGMA DATA CLOUD
Usługa SIGMA DATA CLOUD jest dostępna na całym świecie. Możemy ograniczyć dostęp z innych lokalizacji. Mogą istnieć ograniczenia dotyczące liczby lub rodzaju urządzeń, z których można korzystać w celu uzyskania dostępu do usługi.

Usługa SIGMA DATA CLOUD jest usługą bezpłatną. Zazwyczaj jest ona dostępna przez 24 godziny na dobę. Nie możemy jednak udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie. Przestoje mogą być spowodowane koniecznymi pracami konserwacyjnymi.

W usłudze SIGMA DATA CLOUD można przechowywać do 5000 zestawów danych. W przypadku przekroczenia pojemności pakietu usługi dostęp do plików może być niemożliwy.

Z pakietu usług można korzystać wyłącznie w połączeniu z kontem usługi SIGMA DATA CLOUD. Nie należy ujawniać nazw użytkownika i haseł do usługi SIGMA DATA CLOUD innym osobom, a dane dostępowe należy chronić przed dostępem osób trzecich. Dane dostępowe powinny być przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej na elektronicznych nośnikach danych (np. tablet, smartfon, komputer, pamięć USB).

Usługa SIGMA DATA CLOUD jest usługą bezpłatną i nie jest przeznaczona do długoterminowego przechowywania danych użytkownika. Wyraźnie zaznaczamy, że użytkownik powinien regularnie zapisywać swoje dane samodzielnie, na przykład na dowolnym urządzeniu końcowym.

4. Informacje o dostępie do danych przez SIGMA-ELEKTRO GMBH
SIGMA-ELEKTRO GMBH może korzystać z usług podwykonawców w celu świadczenia usługi SIGMA DATA CLOUD. Serwery wykorzystywane do świadczenia Usługi SIGMA DATA CLOUD znajdują się na terenie Unii Europejskiej. W celu świadczenia Usługi SIGMA DATA CLOUD firma SIGMA-ELEKTRO GMBH może również tworzyć kopie zapasowe danych. SIGMA-ELEKTRO GMBH szanuje prywatność użytkowników. Wszystkie pliki użytkownika podlegają Oświadczeniu o ochronie prywatności danych, dostępnemu pod adresem:

Link: https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_en.html.

Usługa SIGMA DATA CLOUD może gromadzić informacje o korzystaniu z usług i ich wydajności. Informacje te mogą obejmować na przykład typ urządzenia, połączenie z siecią komórkową, adres IP urządzenia, informacje o dostawcy usług internetowych, informacje o czasie uruchomienia oprogramowania, długości poszczególnych sesji korzystania z usługi, informacje o treściach wykorzystywanych za pośrednictwem usługi lub występowaniu błędów technicznych. Wszelkie informacje, które otrzymujemy, podlegają Oświadczeniu o ochronie danych osobowych www.sigma-data-cloud.com.

5. Ocena statystyczna
SIGMA-ELEKTRO GMBH może oceniać dane do celów statystycznych. W tym przypadku przed rozpoczęciem oceny zapewnia się, że wnioskowanie na podstawie ocenionych danych poszczególnych klientów jest wykluczone poprzez odpowiednią anonimizację.

6. Aktualizacje oprogramowania
SIGMA-ELEKTRO GMBH oferuje w nieregularnych odstępach czasu aktualizacje oprogramowania dla urządzeń końcowych dla innych rozwiązań programowych SIGMA, ale ewentualnie również dla SIGMA DATA CLOUD. Użytkownik jest automatycznie powiadamiany i może zdecydować, czy chce z nich korzystać. Niekorzystanie z aktualizacji może jeszcze bardziej ograniczyć funkcjonalność usługi SIGMA DATA CLOUD, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niej.

7. Kontakt i serwis
Dalsze pytania można znaleźć na stronach informacyjnych pod adresem www.sigma-data-cloud.com. Możesz również wysłać do nas indywidualne pytania za pomocą formularza kontaktowego. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat rodzajów środków, które stosujemy w celu reagowania na potencjalne incydenty związane z bezpieczeństwem lub integralnością lub zagrożenia i luki w zabezpieczeniach.

8. Zakończenie korzystania z usługi SIGMA DATA CLOUD
Użytkownik może zaprzestać korzystania z usługi SIGMA DATA CLOUD w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji usługi. Na stronie “sigma-data-cloud.com” można również trwale usunąć swoje dane przechowywane w ramach Usługi SIGMA DATA CLOUD.

SIGMA-ELEKTRO GMBH zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi SIGMA DATA CLOUD po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie na stronie sigma-data-cloud.com z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. SIGMA-ELEKTRO GMBH zamierza w takim przypadku przesłać stosowną informację również na podany przez Użytkownika adres e-mail.

SIGMA-ELEKTRO GMBH zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia usługi SIGMA DATA CLOUD w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika istotnych zobowiązań umownych.

Po wejściu w życie wypowiedzenia lub po zakończeniu świadczenia Usługi SIGMA DATA CLOUD cała baza danych Użytkownika zostanie usunięta.

9. Odpowiedzialność
Firma SIGMA-ELEKTRO GMBH nie ponosi odpowiedzialności, jako usługa bezpłatna, za długoterminowe przechowywanie, dokładność i kompletność przechowywanych i/lub przesyłanych plików. Nie ma to wpływu na nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, takie jak odpowiedzialność za umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązków lub odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

10. Dane kontaktowe
Aby się z nami skontaktować, należy napisać na adres:

SIGMA-ELEKTRO GMBH, Dr. Julius Leber. 15, 67433 Neustadt an der Weinstraße

11. Różne
Jeśli użytkownik zamierza wszcząć, w przypadku sporu z SIGMA-ELEKTRO GMBH, postępowanie arbitrażowe zgodnie z § 47a TKG w Federalnej Agencji Sieci, musi wysłać wniosek do Federalnej Agencji Sieci w Bonn.

SIGMA ELEKTRO GMBH
Dr. Julius Leber. 15
67433 Neustadt an der Weinstraße