SIGMA CLOUD AGB

Gebruiksvoorwaarden Sigma Cloud
Dit is een overeenkomst tussen u en:

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt an der Weinstraße, Duitsland

(verder aangeduid als SIGMA-ELEKTRO GMBH, wij of ons) met betrekking tot de dienst SIGMA DATA CLOUD, inclusief de daarbij horende software (verder aangeduid als ‘dienst’). Lees en accepteer voordat u de dienst gaat gebruiken deze gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring, op te roepen op:

Link: https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_nl.html.

1. De dienst SIGMA DATA CLOUD
De dienst biedt functies en functionaliteit waarmee u uitsluitend uw gegevens uit andere SIGMA-softwareoplossingen zoals SIGMA DATA CENTER of SIGMA MOVE APP kunt opslaan en op verschillende eindapparaten kunt synchroniseren (uw gegevens). Wanneer u de dienst gebruikt, geeft u ons opdracht uw gegevens voor dit doeleinde op te slaan, te beheren en u binnen het kader van deze opdracht toegang te garanderen tot uw gegevens om uw verschillende eindapparaten te kunnen synchroniseren.

De dienst SIGMA DATA CLOUD mag uitsluitend gebruikt worden voor privédoeleinden. Elk commercieel gebruik door u of door derden is verboden. Ook gebruik met andere software dan met SIGMA-softwareoplossingen is verboden.

Voor gebruik van de dienst SIGMA DATA CLOUD is internettoegang noodzakelijk voor alle eindapparaten die u wilt synchroniseren. Het ter beschikking stellen hiervan en de noodzakelijke eindapparaten of andere SIGMA-softwareoplossingen maken geen deel uit van deze overeenkomst.

2. Start en duur van het gebruik van de dienst SIGMA DATA CLOUD
SIGMA-ELEKTRO GMBH biedt u SIGMA DATA CLOUD aan als kosteloze dienst. De overeenkomst komt tot stand bij uw aanmelding en bevestiging van de activering door SIGMA-ELEKTRO GMBH, uiterlijk bij het beschikbaar stellen van de dienst. Voor de aanmelding hebben wij alleen uw naam en e-mailadres nodig. Uw toegang wordt beveiligd door een door u individueel te kiezen wachtwoord. Wijzigingen in uw contactgegevens deelt u ons mede.

Gebruik van de dienst SIGMA DATA CLOUD is niet aan tijdsbeperkingen onderhevig (onder voorbehoud van andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden).

3. Omvang en beperkingen van het gebruik van de dienst SIGMA DATA CLOUD
SIGMA DATA CLOUD is wereldwijd beschikbaar. Wij kunnen de toegang vanuit andere locaties beperken. Er kunnen beperkingen zijn voor het aantal of type apparaten waarmee u toegang kunt krijgen tot de dienst.

De dienst SIGMA DATA CLOUD is gratis. Hij is in de regel 24 uur per dag beschikbaar. Garanderen kunnen wij dat echter niet. Uitvaltijden kunnen bijvoorbeeld optreden vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

U kunt maximaal 5000 gegevenssets opslaan via SIGMA DATA CLOUD. Wanneer u de opslagcapaciteit van uw dienstenpakket overschrijdt, kunt u misschien geen toegang meer hebben tot de bestanden.

U mag uw dienstenpakket alleen gebruiken in combinatie met een account voor de dienst SIGMA DATA CLOUD. U mag de gebruikersnaam en wachtwoord voor de dienst SIGMA DATA CLOUD niet aan anderen doorgeven en moet de toegangsgegevens bewaren op een plek die beveiligd is tegen toegang door derden. De toegangsgegevens mogen op elektronische opslagmedia (bijv. tablet, smartphone, pc, USB-stick) alleen in versleutelde vorm zijn opgeslagen.

De dienst SIGMA DATA CLOUD is een gratis dienst en dient uitdrukkelijk voor langdurige opslag van uw gegevens. Wij wijzen er echter uitdrukkelijk op dat u uw gegevens regelmatig zelf moet veiligstellen, bijv. op een van uw eindapparaten.

4. Informatie over gegevenstoegang door SIGMA-ELEKTRO GMBH
SIGMA-ELEKTRO GMBH mag voor het tot stand komen van de dienst SIGMA DATA CLOUD onderaannemers inzetten. De locatie van de servers die worden gebruikt voor het uitvoeren van de dienst SIGMA DATA CLOUD is binnen de Europese Unie. Voor het uitvoeren van de dienst SIGMA DATA CLOUD mag SIGMA-ELEKTRO GMBH in het bijzonder veiligheidskopieën van de gegevens maken. SIGMA-ELEKTRO GMBH respecteert uw privacy. Alle bestanden vallen onder de gegevensbeschermingsverklaring, op te roepen op:

Link: https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_nl.html.

De dienst SIGMA DATA CLOUD kan informatie over uw gebruik en de prestaties van de dienst verzamelen. De informatie kan bijvoorbeeld het type apparaat, de mobiele netwerkverbinding, het IP-adres van het apparaat, informatie over uw internetaanbieder, informatie over wanneer de software is gestart, duur van de individuele sessies van het gebruik van de dienst, informatie over de door de dienst gebruikte inhoud of het optreden van technische fouten omvatten. Alle informatie die wij verzamelen, valt onder de gegevensbeschermingsverklaring van www.sigma-data-cloud.com

5. Statistische analyse
SIGMA-ELEKTRO GMBH mag de gegevens analyseren voor statistische doeleinden. Hierbij wordt door een geschikte vorm van anonimisering vóór aanvang van de analyse zekergesteld dat herleiden van de geanalyseerde gegevens op een bepaalde klant niet mogelijk is.

6. Software-updates
SIGMA-ELEKTRO GMBH biedt nu en dan software-updates voor uw eindapparaten voor andere SIGMA-softwareoplossingen, maar ook evt. voor SIGMA DATA CLOUD. U krijgt hierover automatisch bericht en u kunt besluiten of u hiervan gebruik wilt maken of niet. Wanneer u de updates niet gebruikt, kan dat tot gevolg hebben dat u de functionaliteit van de dienst SIGMA DATA CLOUD alleen nog beperkt of helemaal niet meer kunt gebruiken.

7. Contact en service
Voor vragen staan de informatiepagina’s op www.sigma-data-cloud.com tot uw beschikking. Via het contactformulier aldaar kunt u ook individuele vragen aan ons stellen. U vindt daar ook meer informatie over de soorten maatregelen waarmee wij reageren kunnen op eventuele inbreuken op de veiligheid of integriteit of op bedreigingen en zwakke punten.

8. Beëindiging van het gebruik van de dienst SIGMA DATA CLOUD
U kunt op elk gewenst moment het gebruik van SIGMA DATA CLOUD stoppen door u bij de dienst af te melden. U kunt ook op de pagina sigma-data-cloud.com uw in het kader van de dienst SIGMA DATA CLOUD opgeslagen gegevens onherroepelijk wissen.

SIGMA-ELEKTRO GMBH behoudt zich het recht voor om de dienst SIGMA DATA CLOUD na vooraankondiging minimaal 14 dagen van te voren op de internetpagina sigma-data-cloud.com te beëindigen of in te perken.SIGMA-ELEKTRO GMBH zorgt er in zo’n geval ook voor om u een desbetreffend bericht te sturen op het door u verstrekte e-mailadres.

SIGMA-ELEKTRO GMBH behoudt zich bovendien het recht voor om uw toegang tot de dienst SIGMA DATA CLOUD te beëindigen vanwege ernstige redenen, met name wanneer u van uw kant belangrijke plichten uit deze overeenkomst niet nakomt.

Na het inwerkingtreden van de annulering of in geval van beëindiging van de dienst SIGMA DATA CLOUD wordt uw gehele gegevensbestand gewist.

9. Aansprakelijkheid
SIGMA-ELEKTRO GMBH garandeert als kosteloze dienst niet de opslag op lange termijn, de juistheid en de volledigheid van de opgeslagen en/of overgedragen gegevens. De onbeperkte aansprakelijkheid voor schade door dood, letsel of ziekte blijft hiervan uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid voor door opzet of door grove nalatigheid veroorzaakte inbreuken op de plichten of de aansprakelijkheid onder de wet op de productaansprakelijkheid.

10. Contactgegevens
Voor mededelingen aan ons schrijft u naar:

SIGMA-ELEKTRO GMBH, Dr. Julius Leber. 15, 67433 Neustadt an der Weinstraße

11. Overige
Wanneer u van plan bent om in het kader van een geschil met SIGMA-ELEKTRO GMBH over de in § 47a van de TKG genoemde gevallen een bemiddelingsprocedure bij de bondsnetbeheerder te starten, dan dient u hiertoe een aanvraag in te dienen bij de bondsnetbeheerder in Bonn.

SIGMA ELEKTRO GMBH
Dr. Julius Leber. 15
67433 Neustadt an der Weinstraße, Duitsland