SIGMA CLOUD

Informacje dotyczące ochrony danych SIGMA CLOUD

  1. Wprowadzenie

W poniższych informacjach chcielibyśmy przedstawić Państwu, jako “osobie, której dane dotyczą”, przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do “SIGMA-ELEKTRO GmbH”. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

  1. Osoba odpowiedzialna

Administratorem danych w rozumieniu RODO jest

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt

Przedstawicielami administratora są: Sven Kageler, Klaus-Peter Schendel

  1. Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób

E-mail: Datenschutz@sigmasport.com

Z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych można skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnym momencie.

  1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w związku z § 25 ust. 1 TTDSG) służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń na terenie naszego obiektu, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeśli użytkownik jest klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

  1. Technologia

5.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub prośby o kontakt, które użytkownik wysyła do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zawiera “https://” zamiast “http://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Korzystamy z tej technologii w celu ochrony przesyłanych danych.

5.2 Hosting przez Amazon Web Services – AWS

Hostujemy naszą stronę internetową za pomocą Amazon Web Services (AWS). Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, jego dane osobowe są przetwarzane na serwerach AWS. Dane osobowe mogą być również przesyłane do spółki macierzystej AWS w USA.

Korzystanie z AWS opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w wyświetlaniu naszej strony internetowej tak niezawodnie, jak to możliwe.

Zawarliśmy z AWS umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że AWS przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą witrynę wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Ta amerykańska firma posiada certyfikat EU-US Data Privacy Framework. Stanowi to decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, co oznacza, że dane osobowe mogą być przekazywane bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat przepisów AWS dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

  1. Zawartość naszej strony internetowej

6.1 Rejestracja jako użytkownik SIGMA CLOUD

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w usłudze SIGMA CLOUD na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych.

Podczas rejestracji dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

gromadzone i przetwarzane w celu realizacji umowy lub konta klienta. Dzieje się tak w przypadku przekazania nam danych w celu realizacji umowy lub otwarcia konta klienta.

O tym, jakie dane są gromadzone, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wprowadzania danych. Konto klienta można usunąć w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość na podany powyżej adres administratora. Przechowujemy i wykorzystujemy dane dostarczone przez użytkownika w celu realizacji umowy. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną zablokowane, z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego, i usunięte po upływie tych okresów, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegliśmy sobie prawo do dalszego wykorzystywania jego danych zgodnie z prawem, o czym poinformujemy użytkownika poniżej.

  1. Wtyczki i inne usługi

7.1 Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy funkcji reCAPTCHA. Operatorem Google reCAPTCHA jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Głównym celem funkcji reCAPTCHA jest rozróżnienie, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też jest nadużywany przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie. Usługa obejmuje również wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowana jako spółka amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Stanowi to decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, co oznacza, że dane osobowe mogą być przekazywane bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7.2 YouTube (filmy)

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest przez nas obsługiwana i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym użytkownika jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Usługi Google WebFonts, Google Video i Google Photo można również pobrać z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza użytkownik.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza, gdy uzyskuje dostęp do podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube użytkownika.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowany do YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie film z YouTube, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowana jako spółka amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Stanowi to decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, co oznacza, że dane osobowe mogą być również przekazywane bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Polityka prywatności YouTube jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  1. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

8.1 Prawo do potwierdzenia

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane.

8.2 Prawo do informacji Art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych użytkownika oraz kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

8.3 Prawo do sprostowania danych Art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

8.4 Usunięcie danych Art. 17 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z podstaw przewidzianych prawem i o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

8.5 Ograniczenie przetwarzania Art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

8.6 Przenoszenie danych Art. 20 RODO

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, użytkownik ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

8.7 Sprzeciw Art. 21 RODO

UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW – Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ – WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH OPARTEGO NA ART. 6 RODO. 6 ABS. 1 LIT. E) (PRZETWARZANIE DANYCH W INTERESIE PUBLICZNYM) LUB F (PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE WYWAŻENIA INTERESÓW) RODO.

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH W ROZUMIENIU ART. 4 NR 4 RODO.

W PRZYPADKU WNIESIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. UŻYTKOWNIK MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI UŻYTKOWNIK SPRZECIWI SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO TYCH CELÓW.

PONADTO MASZ PRAWO, Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, DO PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓREGO DOKONUJEMY W CELACH BADAŃ NAUKOWYCH LUB HISTORYCZNYCH LUB W CELACH STATYSTYCZNYCH ZGODNIE Z ART. 89ABS. 1 RODO, JEŚLI TAKIE PRZETWARZANIE NIE JEST KONIECZNE DO WYKONANIA ZADANIA W INTERESIE PUBLICZNYM.

UŻYTKOWNIK MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO SPRZECIWU W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, NIEZALEŻNIE OD DYREKTYWY 2002/58/WE, ZA POMOCĄ ZAUTOMATYZOWANYCH ŚRODKÓW WYKORZYSTUJĄCYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

8.8 Wycofanie zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

8.9 Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

  1. Aktualność i zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i została ostatnio zaktualizowana w marcu 2024 roku.

Zmiana niniejszej polityki prywatności może okazać się konieczna w związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i usług lub ze względu na zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Dostęp do aktualnej polityki prywatności można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem “https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_de.html”.